ارسال شده در تاریخ :

پایلوت هضم بیهوازی برای
تولید بیوگاز در آزمایشگاه بیوگاز گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد ساخته
شد.


این پایلوت حاصل پایاننامه
کارشناسی آقای سیدعلی دهنوی به راهنمایی دکتر محمدعلی ابراهیمینیک میباشد، این
هاضم به طور متوسط روزانه 100 لیتر بیوگاز تولید میکند.


ترکیبات بیوگاز را عمدتا متان
و دیاکسیدکربن تشکیل میدهند. هم اکنون گاز تولیدی روزانه سوزانده میشود اما هدف،
مطالعه بر روی روشهای مختلف تصفیه بیوگاز بهمنظور رسیدن به سطح خلوص بالای
بیومتان، برای استفاده در خودروهای دوگانهسوز میباشد که طی چند طرح و پایاننامه
کارشناسی ارشد دنبال خواهد شد.


با تکمیل چنین طرحی و
اجرای آن در مقیاس بزرگتر در گاوداریها، امکان ساخت جایگاههای سوخت گاز فشرده در
نقاط دور از شبکه توزیع فراهم میگردد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار