ارسال شده در تاریخ :

سامانه
الکترونیکی اضافه کار صبح روز دوشنبه 8 خرداد 96 با حضور مدیران دانشگاه فردوسی
مشهد رونمایی و معرفی گردید.


این سامانه در راستای اجرای بهینه فرایند محاسبه و
پرداخت اضافه حضور(اضافه کاری) و با هدف تسهیل و تسریع در پرداخت و حذف مکاتبات
کاغذی مدیریت کارگزینی اقدام به استقرار و راه اندازی سامانه الکترونیکی اضافه کار
نموده است.


با اجرای
این سامانه اضافه کار پس از تأیید مدیریت کارگزینی براساس چارت سازمانی در کارتابل
مدیر مربوطه هر واحد برای تأیید نهایی قرار می گیرد و سپس موارد تأیید شده مدیران
واحدها وارد سیستم حقوق دستمزد شده و برای کارشناس حقوق و دستمزد قابل نمایش و
بررسی می باشد. پس از تایید توسط کارشناس حقوق و دستمزد موارد وارد لیست اضافه
کارها شده و در محاسبات حقوق دیده می شود.


800123


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار