ارسال شده در تاریخ :

دکتر
سید هادی ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در پیامی
فرارسیدن 27 اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت .


متن
پیام ایشان به شرح ذیل می باشد :


تنها
روز 27 اردیبهشت را نمی توان روز ارتباطات و روابط عمومی نامید بلکه هر روز روز ارتباطات
و روابط عمومی است. تمام سازمانها به مثابه پیکره جانداری هستند که چشم آنان، گوش
آنان زبان آنان روابط عمومی ها هستند و لحظه ای بدون تنفس از مجرای روابط عمومی به حیات خود
ادامه نخواهند داد. اجزاء روابط عمومی شامل "روابط" به عنوان نشان
پویایی و حیات و "عموم" به گسترگی و پهناوری جامعه، دو مولفه اصلی
پایداری و فلسفه وجود و بقای سازمانها هستند.


روابط
عمومی گام به گام و شانه به شانه تمام افراد سازمان و به همراه آنان و با همراه
ساختن آنان با خود مسئولیتی همگانی و شامل تمام افراد یک سازمان می باشد. لذا این
روز را نه فقط به کارشناسان روابط عمومی بلکه به کلیه همکاران دانشگاه فردوسی مشهد
که در حماسه آفرینی و نمایش زیبای خدمت در دانشگاه نقش بازی کرده و به روابط عمومی
این امکان را می دهند تا نقش آفرینی زیبای آنان را به شایستگی به تصویر کشد باید تبریک گفت.


روز
ارتباطات و روابط عمومی روز همه برای همه و روز همراهی و همدلی با یکدیگر بر
خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد مبارک باد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار