ارسال شده در تاریخ :

رساله
دکتری خانم لیلا حق‌پرست با عنوان بررسی ساختار اسطوره‌ای حماسه‌های پهلوانان
خاندان سام از دانشگاه فردوسی مشهد، باراهنمایی دکتر محمدجعفر یاحقی استاد گروه
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی برگزیده
شد
.


مراسم
نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی با حضور رئیس‌جمهور، وزیر علوم، روسای دانشگاه‌های
برتر، رئیس بنیاد ملی نخبگان و اعضای برگزیده در سالن اجلاس سران برگزار شد
.


رئیس‌جمهوری در سخنان خود در این مراسم
با تأکید بر اهمیت علوم انسانی و تأثیرگذاری این علوم در سایر عرصه‌های علمی و
همچنین حل مشکلات مختلف اظهار کرد: علوم انسانی جایگاه بسیار ارزشمندی دارد و
چنانچه که بنابراین است که اصلاح اداری انجام شود یا برنامه‌ریزی حرکت برای کشور
تدوین و یا تحولی در جامعه ایجاد شود، ابتدا باید در حوزه علوم انسانی و فرهنگ
جامعه این اتفاق بیفتد
.


لازم
به ذکر است در مراسم نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی ۴۲ اثر تقدیر شد که در این
میان در بخش گروه زبان و ادبیات فارسی رساله دکتری سرکار خانم دکتر لیلا حق‌پرست
با عنوان «بررسی ساختار اسطوره‌ای حماسه‌های پهلوانان خاندان سام» از دانشگاه
فردوسی مشهد، باراهنمایی استاد دکتر محمدجعفر یاحقی استاد گروه زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزیده شد
.


قابل‌ذکر
است که تمام مراحل تحقیقی این رساله در قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی
مشهد
انجام‌شده
است
.


loh.h


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار