ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد، در حکمی دکتر ابوالفضل غفاری، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را به مدت دو سال به عنوان رئیس گروه امور
دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب کرد.


در قسمتی از این حکم آمده است :


نظر به مراتب تعهد، تجربه و
شایستگی های جنابعالی به عنوان یکی از ایثارگران انقلاب اسلامی، به موجب این حکم
به مدت دو سال به عنوان رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه منصوب می شوید. 
اطمینان دارم درک عمیق شما از امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به عنوان یادگاران
ارزشمند دفاع مقدس منجر به تعالی و بهبود امور آموزشی، فرهنگی و صنفی این عزیزان
گردد
.


دکتر غفاری، استادیار گروه علوم
تربیتی، تصدی مدیریت فرهنگی، معاونت فرهنگی و ریاست مرکز مشاوره دانشجویی
دانشگاه فردوسی مشهد را در پیشینه اجرایی خود دارد.

آخرین اخبار