ارسال شده در تاریخ :

در
حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر حامد کامل نیا دانشیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و
شهرسازی و هنر اسلامی با حفظ وظایف
آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر
اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا
شد.


در
این حکم آمده است:


ضمن
تشکر ازتلاش های ارزنده جنابعالی در سمت ریاست دانشکده معماری، شهرسازی و هنر
اسلامی  دانشگاه فردوسی مشهد، و نظر به تجارب وشایستگی های جناب عالی، به
موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دوسال در این سمت ابقاء می
شوید.


امید
است  با استفاده از دانش و تجربه اعضای هیأت علمی، کارشناسان، کارکنان و
دانشجویان محترم امور مختلف آن دانشکده را براساس سند راهبردی به ویژه در حوزه
ارتباطات برون دانشگاهی و ارتقای کیفیت تولیدات علمی ارتقاء بخشید. موفقیت شما را
در انجام این مسئولیت از خداوند متعال خواستارم
.


ریاست
دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه
فردوسی مشهد
در حال حاضر و معاون این
دانشکده در سالهای 92 الی 94  از
سوابق اجرایی دکتر حامد کامل نیا می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار