ارسال شده در تاریخ :

طی
حکمی دکتر عبد الرضا باقری استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان
عضو کمیته نظارت بر طرح ارتقاء دانشگاه های بین المللی شد.


پیرو
تصویب طرح ارتقاء 5 دانشگاه و 5 واحد
پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی از
سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر عبد الرضا باقری استاد دانشکده
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های
ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از اعضاء اصلی کمیته هفت نفره
نظارت بر این طرح انتخاب گردید.


شایان
ذکر است دانشگاه فردوسی مشهد نیز یکی از 5 دانشگاه منتخب در این طرح می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار