ارسال شده در تاریخ :

دومین
نشست تخصصی کمیسیون علمی گفتگوی های فرهنگی ایران وجهان عرب در روز
یکشنبه 3 بهمن 95 در تالار شریعتی دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در
این نشست که با حضور دکتر محمد علی آذر شب و استاد موسی بیدج از ایران، دکتر هذیلی
منصر از کشور تونس، دکتر هادی التمیمی از عراق مباحثی همچون نقش گفتگوی فرهنگی و
ادبی در تمدن اسلامی ، بررسی وضعیت ترجمه ادبیات عرب در ایران، تصوف و عرفان با
عنوان یاریگری روح و جان، بررسی تاثیر قرآن و حدیث بر ادب فارسی از منظر ادبیات
تطبیقی مطرح شد.


پرسش
و پاسخ پایان بخش این نشست بود.

آخرین اخبار