ارسال شده در تاریخ :

دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد از رساله دکتری خود با عنوان مقایسه تاثیر تمرین هوازی با شدت های متفاوت بر سطوح برخی مایوکاین های عضلانی و تغییر بافت چربی رت های نر چاق نژاد ویستار دفاع کرد.

کیوان حجازی دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد مقطع دکتری فیزیولوژی ورزشی از رساله دکتری خود با عنوان مقایسه تاثیر تمرین هوازی با شدت های متفاوت بر سطوح برخی مایوکاین های عضلانی و تغییر بافت چربی رت های نر چاق نژاد ویستار به راهنمایی دکتر سید رضا عطارزاده حسینی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه، دکتر مهرداد فتحی دانشیار گروه فیزیولوژی ورزِشی دانشگاه و مشاوره دکتر محمد مسافری ضیاالدینی استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی و دکتر مهدیه زعیمی و به داوری دکتر محمدرضا حامدی نیا استاد دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر ضیاء فلاح محمدی دانشیار دانشگاه بابلسر درمحل تالار اجتماعات دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد دفاع کرد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار