ارسال شده در تاریخ :

با کمال مسرت موفقیت دانشجویان
دانشگاه فردوسی مشهد در المپیاد سال 1396 از لحاظ تعداد رتبه آورندگان را اعلام می
نماید. دانشگاه فردوسی مشهد از نظر تعداد رتبه آورندگان پس از دانشگاه صنعتی شریف
در رتبه دوم (همراه با دانشگاه تهران) قرار گرفت.


 دفتر استعدادهای درخشان
معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد


اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع
رسانی خواهد شد.   


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار