ارسال شده در تاریخ :

کارگاه آموزشی « روشهای نوین آموزش زبان فارسی به غیر فارسی
زبانان» برای اعضای هیئت علمی و مدرسان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
توسط
دکتر
احسان قبول، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، برگزار شد.


در
این کارگاه 16 ساعته که در روزهای دوشنبه 12 لغایت روز پنج شنبه 14 بهمن ماه 95 برگزار شد ، دکتر قبول رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر
فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد به تبیین روشهای جدید آموزشی در مهارت های
چهارگانه شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتاری و نیز روش آموزش واژگان، دستور زبان
فارسی و خط فارسی پرداخت و روش آموزش
مجموعه کتابهای آموزش نوین زبان فارسی (سطح آغازین) را معرفی کرد.


شرکت
کنندگان در کارگاه نیز با اذعان بر ساده و کاربردی بودن روش آموزش زبان فارسی بر
بنیان کتابهای آموزش نوین زبان فارسی ، خواستار ادامه این مجموعه کارگاه ها برای
سطح های میانی و پیشرفته شدند.


در
حاشیه این کارگاه آموزشی، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه
فردوسی مشهد با معاون آموزشی و مدیر همکاریهای بین الملل دانشگاه یزد جلسه ای برگزار
نمود که در این جلسه مسئولان دانشگاه یزد درخواست کردند با توجه به جایگاه ممتاز
مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد در کشور براساس برنامه آموزشی و منابع درسی، دانشگاه
فردوسی مشهد زبان فارسی را به دانشجویان خارجی دانشگاه یزد نیز  آموزش دهند و مقرر شد پس از بازگشت رئیس دانشگاه
یزد از سفر به اروپا تفاهم نامه همکاری به امضای رئیس مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی
مشهد و رئیس دانشگاه یزد برسد.


یادآور
می شود منابع آموزش و برنامه درسی مرکز فردوسی، در مراکز آموزش زبان فارسی به غیر
فارسی زبانان دانشگاه های شیراز، علوم پزشکی شیراز، شهید چمران اهواز، مازندران در
حال آموزش و اجرا است.


60028


60029


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار