ارسال شده در تاریخ :

دومین
سخنرانی از سلسله سخنرانی های علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان
دانشگاه تراز جهانی و چالش های آن برگزار می شود.دومین سخنرانی از سلسله سخنرانی های علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
با عنوان دانشگاه تراز جهانی و چالش های آن توسط دکتر مجتبی طهمورث پور عضو هیئت
علمی گروه آموزشی علوم دامی دانشگاه در روز دوشنبه 20 دی ماه 1395 از ساعت 12 ظهر در
محل سالن ویدئو کنفرانس ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار می شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار