ارسال شده در تاریخ :

کارلو چِرِتی رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در
تهران و استاد مطالعات ایرانی در دانشگاه رم به دعوت گروه تاریخ و معاونت پژوهشی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه شنبه 10 اسفند ماه 95
در دانشگاه فردوسی حضور یافت.رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در تهران و استاد
مطالعات ایرانی در دانشگاه رم ضمن دیدار و مذاکره با دکتر قبول رئیس مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی
زبانان در خصوص چشم انداز همکاری های دانشگاهی، در جمع استادان و دانشجویان علاقه‌مند،
پیرامون همزیستی کتابت ایرانی و اسلامی در
ایران در قرون نخستین اسلامی همچنین از
ایران پیش از اسلام تا ایران اسلامی همزیستی سنت کتابت ایرانی و اسلامی در طبرستان
در دوره میانه در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی
کرد


لازم به ذکر است این مراسم با پرسش و پاسخ به
پایان رسید.


600229


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار