ارسال شده در تاریخ :

سی هفتمین
نمایشگاه سالانه کتاب پاریس عصر امروز
پنجشنبه 3 فروردین ماه 1396 با حضور دانشگاه فردوسی مشهد و نمایندگانی از هفت دانشگاه منتخب کشور ایران با حضور رئیس جمهور فرانسه در محل نمایشگاه بین المللی
شهر پاریس آغاز به کار کرد.


وزارت علوم
تحقیقات و فناوری و 7 دانشگاه منتخب کشور با هماهنگی موسسه نمایشگاه های فرهنگی
ایران از تاریخ 23 لغایت 27 مارس 2017 در این نمایشگاه شرکت فعال دارد که دانشگاه
فردوسی مشهد نیز با 30 عنوان کتاب منتخب
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در این نمایشگاه شرکت نموده است.


f.r.2.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


.

آخرین اخبار