ارسال شده در تاریخ :

اعضای
کمیته علمی همایش بین المللی سلمان محمدی از کشور عراق در روز دوشنبه 25 بهمن ماه با مسئولان دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری بهتر و شایسته این همایش گفتگو کردند.


تعدادی
از اعضای کمیته علمی همایش بین المللی سلمان
محمدی (سلمان ملتقی الادیان) از دانشگاه های بغداد و مستنصریه کشور عراق با حضور
در دانشگاه فردوسی مشهد در روز دوشنبه 25 بهمن ماه سال جاری با هیئت رئیسه دانشکده الهیات و معارف ااسلامی در خصوص برگزاری همایش بین المللی
سلمان محمدی (سلمان ملتقی الادیان) به گفتگو پرداختند.


هدف
این کمیته از این دیدار معرفی این همایش و دعوت از اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات
جهت مشارکت علمی و شرکت در این همایش بین المللی بود.


لازم
به ذکر است آخرین مهلت ارسال خلاصه مقاله به این همایش بین المللی 2017/3/1 برابر
با یازده اسفند سال 1395 می باشد
.


این
همایش در تاریخ 12 فروردین ماه سال 1396
برگزار خواهد شد
.


60111


60112


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار