ارسال شده در تاریخ :

جلسه
هم اندیشی یاوران وقف علم و فناوری در روز شنبه 21 اسفندماه 95 با حضور اساتید دانشگاه،
کارشناسان اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی و مسئولین کمیته یاوران وقف علم
و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، در این نشست که به منظور بررسی و ارائه پیشنهادات
در جهت توسعه و ترویج وقف علم و فناوری تشکیل گردیده بود، دکتر ابراهیمی مدیر دفتر
ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد به سابقه فعالیت کمیته یاوران وقف علم و فناوری
و نقش اساتید دانشگاه در یاری رساندن به این مطالبی را ارائه نمود.


در این
نشست، دکتر عباسی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد مباحثی را در خصوص تاریخ
اشکال وقف در ایران و جهان مطرح کرده و به مشوق های دولتی و همچنین اهمیت دادن به موقوفات
و هدایای کوچک تاکید کرد.


دکتر
ابراهیمی سالاری دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز به عنوان دیگر کارشناس
این نشست نیز به بیان آسیب شناسی وقف و نقدی بر روش های سنتی این امر حیاتی پرداخت.
وی بر ضرورت انعطاف پذیر قوانین وقف اشاره
داشته و افزود در زمینه وقف علم و فناوری ورود صنعتگران و سرمایه گذاران بخش صنعت اهمیت
بسیاری دارد.


در ادامه
جلسه مهندس زارع دبیر کمیته یاوران وقف علم و فناوری نیز به بیان ساختار و برنامه های
این کمیته پرداخته و بیان کرد: کمیته یاوران علم وفناوری از سه کارگروه محتوی سازی،
ترویج و فرهنگ سازی و بهره برداری تشکیل گردیده است که در حوزه محتوی سازی و ترویج
و فرهنگ سازی نیاز بسیاری به همفکری و کمک دانشگاهیان احساس می شود.


در پایان
جلسه حجه الاسلام مظلوم از کارشناسان مشاور
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اقدامات صورت گرفته در این حوزه و
عملکرد سازمان اوقاف مطالبی را ارائه نمود.


این
جلسه به عنوان اولین جلسه هم اندیشی دانشگاهیان با کمیته یاوران وقف علم و فناوری بوده
و جلسات بعدی حول موضوعات خاص و دستور کار معین برگزار خواهد شد.


600373


600374.


.


 


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار