ارسال شده در تاریخ :

اولین
سالگرد جلسات هم اندیشی کتاب محفلی وزین اما بی تکلف در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.


بیان
سبک و سیاق نویسندگان و معرفی آثار و تاثیر نویسنده و آثارش بر اوضاع و احوال اجتماعی
زمان خود و همچنین بازخورد آثار نویسنده و فعالیتهای ادبی او در ایران و جهان موضوع
مورد بحث در این نشست ها می باشد.


جلسات
فوق توسط سرکار خانم آزاده جاویدی فیروز طوسی از کارشناسان مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه
مرکزی که از کارشناسان علاقه مند به حوزه ادبیات بوده و با توجه به مطالعات و تجربیات چندین ساله در کتابخانه،
اداره می شود.


شرکت
کنندگان جلسه را کتابداران، دانشجویان علاقه
مند و اعضای هیات علمی صاحب نظر و ادب دوست تشکیل می دهند. در طی یکسال گذشته آثار نویسندگان
صاحب سبک بسیاری در حوزه ادبیات معاصر ایران از جمله: صادق چوبک، محمود دولت آبادی،
جلال آل احمد، سیمین دانشور و..... مورد نقد و بررسی قرار گرفت.


این
جلسات دوشنبه های هر هفته از ساعت 12 الی 14 در اتاق شورای مرکز اطلاع رسانی و
کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار