ارسال شده در تاریخ :

روز
یک شنبه 29 مرداد 1396 جلسه صیانت حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در دانشگاه
فردوسی مشهد با حضور دکتر ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی و آقای قاسم
زاده معاون حراست و خانم صراف نژاد دبیر حوزه عفاف و حجاب دانشگاه با هدف آشنایی و توجیه همکاران و نمایندگان واحدهای
دانشگاه، با فرایند ارزیابی برنامه های مربوط به حقوق شهروندی و عفاف و حجاب در
دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل گردید.


در
این جلسه دکتر ابراهیمی ضمن اشاره به سوابق طرح های مربوط به حقوق شهروندی و ضرورت
آن بر همکاری همکاران واحدهای دانشگاه در تهیه مستندات و تجربیات خود در این خصوص
تاکید کرد. سپس آقای قاسم زاده معاون حراست دانشگاه به تشریح برنامه های نه گانه
صیانت حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و مصادیق هر کدام از برنامه ها در دانشگاه
فردوسی مشهد پرداخت.


وی
همچنین اظهار داشت از نظر رتبه بندی دانشگاه فردوسی مشهد در این خصوص از جایگاه
خوبی در بین دستگاه های استان برخوردار است اما این بدان معنی نیست که ما به اصلاح
و بهبود عملکرد خود نپردازیم. وی هدف از انجام این طرح را واقعیت گرایی، ارتقاء و
ارائه پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی عنوان کرد. وی همچنین اظهار داشت دانشگاه باید
الگوی سایر دستگاه های استان باشد.


خانم
صراف نژاد کارشناس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد و
دبیر حوزه عفاف و حجاب کمیته امر به معروف و نهی از منکر نیز با اشاره به اینکه
دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه عفاف و حجاب از جایگاه خوبی برخوردار است تصریح کرد
هنوز تا حد مطلوب فاصله داشته و باید بیشتر تلاش کنیم. وی اظهار داشت انتظار از
دانشگاه بسیار جدی و مدیریت شده است و نیازمند جلسات توجیهی و کارگاه های تخصصی
آموزشی، تروجی و پژوهشی می باشد.


در
این جلسه همکاران با طرح سوالات و پیشنهادات خود مسائل مربوط به صیانت حقوق
شهروندی و عفاف و حجاب را در واحدهای خود عنوان نمودند و مقرر شد تا موارد صورت
گرفته در واحدهای مختلف دانشگاه را همراه با مستندات برای روابط عمومی دانشگاه فردوسی
مشهد ارسال نمایند.


800484


800486


800485


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار