ارسال شده در تاریخ :

جلسه
توجیهی آموزشی دانشجویان نو ورود مقطع تحصیلات
تکمیلی رشته مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر رحیم نیا مدیر این گروه آموزشی ، صالحی مقدم کارشناس آموزشی این گروه در روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1396 در محل تالار دکتر
رزمی این دانشکده برگزار شد.


دکتر
رحیم نیا پس از خیر مقدم به دانشجویان ضمن معرفی اعضای هیات علمی گروه مدیریت و مرتبه
علمی آن ها به تشریح مجموعه مقررات آموزشی در ارتباط با دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرداخت.


این
جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان نو ورود در
خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی به پایان رسید.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
آخرین اخبار