ارسال شده در تاریخ :

نشست سالانه دبیران شورای رفاهی اعضای هیئت
علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 9 کشور در روز چهارشنبه 13 بهمن ماه 1395 در سالن شورای
سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد.


این نشست با حضور دکتر باباخانی معاون اداری
و مالی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر میرباقری دبیرستاد رفاهی و دکتر رضائی مشاور ستاد رفاهی وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوری و مسئولان ستاد رفاهی دانشگاه های منطقه 9 کشور در دانشگاه
فردوسی مشهد برگزاری شد.


در این نشست پس از خیر مقدم دکتر باباخانی معاون
اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر میرباقری دبیرستاد رفاهی وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوری اظهار داشت: امیدواریم شورای رفاهی مناطق ده گانه وزارت علوم مانند شورای آموزشی و
پژوهشی فعال باشد و افزود: پیشنهاد دادیم که در بودجه سال آینده 3 تا 4 درصد از بودجه
مربوط به شورای رفاهی دانشگاه ها باشد تا بتوانیم بیشتر در خدمت اعضای هیئت علمی
دانشگاه ها باشیم.


دکتر میر باقری در ادامه افزو.د: بر اساس
مذاکراتی که با بانکها داشتیم تلاش شده تا کارت هایی تهیه کنیم از جمله کارت منزلت
برای اساتید بازنشسته، کارت فرهیختگان برای اعضای هیئت علمی شاغل همچنین  تلاش داریم
تفاهم نامه هایی نیز با وزارت خانه های دیگر انجام دهیم تا اعضای هیئت علمی
دانشگاه ها بتوانند از امکانات رفاهی آن وزارت خانه ها نیز استفاده نمایند و برای اخذ وام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نیز مذاکراتی با بانکها داشته ایم که  در
حال پیگیری این مسئله هستیم.


سپس دکتر رضائی مشاور دبیر ستاد رفاهی وزارت
علوم ، تحقیقات و فناوری ضمن ارائه گزارش فعالیت های انجام شده در خصوص وضعیت
رفاهی از کلیه دبیران شورای رفاهی تقاضا نمود در مسائل رفاهی ابتدا مسائل مورد نیاز  را در شوراهای رفاهی در مناطق ده 
گانه دانشگاه ها مطرح و سپس موارد تصویب شده رفاهی را در شورای رفاهی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مطرح
نمایند.


مشاور دبیر ستاد رفاهی وزارت علوم ، تحقیقات و
فناوری در ادامه افزود: قرار شده است دبیران شورای رفاهی دانشگاه ها و موسسیات
آموزش عالی در 4 کارگروه تخصصی مسائل رفاهی را برسی کنند.


پس از ارائه گزارش و اقدامات ستاد رفاهی دانشگاه
های فردوسی مشهد ، دانشگاه بجنورد ، دانشگاه کوثر بجنورد، دانشگاه صنعتی بیرجندف
دانشگاه بیرجند و مجتمع عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام همچنین دانشگاه تربت
حیدریه نوبت صبح این نشست پایان یافت .


نوبت عصر نشست شورای رفاهی دانشگاه های منطقه 9
کشور در دانشگاه فردوسی مشهد با ارائه
گزارش و اقدامات ستاد رفاهی سایر دانشگاه
ها و مراکز آموزش عالی  ادامه یافت و در ادامه دکتر ابراهیمی سالاری
دبیر شورای رفاهی منطقه 9 کشور جمع بندی از مطالب ارائه شده در این نشست را برای حاضران
بازگو نمود .


انتخاب دبیر شورای رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 9 کشور  با حضور دکتر میرباقری دبیر ستاد رفاهی وزارت
علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شد و پس از رای گیری ، دکتر صمدزاده از دانشگاه
بیرجند به عنوان دبیر جدید شورای رفاهی دانشگاه های منطقه 9 کشور انتخاب شد .


سپس برای مسئولیت و سرپرستی چهار کارگروه تخصصی
در شورای رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه
ها و مراکز آموزش عالی منطقه 9 کشور رای گیری به عمل آمد و مسئولان این چهار گروه
به شرح زیر انتخاب شدند.


کارگروه مسکن: دکتر افتخاری از دانشگاه بیرجند


کارگروه تسهیلات اعتباری : دکتر
وحدانی از دانشگاه بجنورد


کارگروه سلامت و بیمه : دکتر ابراهیمی سالاری
از دانشگاه فردوسی مشهد


کارگروه گردشگری و رفاه: دکتر
جمالی نسب از دانشگاه گرمسار


60009


60007


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار