ارسال شده در تاریخ :

چند روز پیش تصویری از مجسمۀ بر زمین افتاده فردوسی در مجاورت
دانشکدۀ مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (تصویر
شماره 1) در فضاهای مجازی منتشر شد که هر چند زمان ثبت آن تصویر به سال های قبل باز
می گشت، با واکنش دوستداران فرهنگ و ادب ایران زمین مواجه شد
.


رییس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد بنا به وظایف
و حساسیت های خود و تاکید رییس محترم دانشگاه و البته با همکاری رییس دانشکده مهندسی موضوع را پیگیری
نمود و پس از پرس و جو از افراد مطلع و بازدید از انبار دانشکده مهندسی و مجسمۀ فردوسی، 
به آگاهی می رساند که : دراوایل دهۀ 70 خورشیدی و به مناسبت نمایشگاه های تخصصی مصالح
و ابزارآلات ساختمانی، ستون های سنگی و مجسمه ای از فردوسی به دانشگاه آورده شد که
در آغاز در محل قبلی دانشکده مهندسی (دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی فعلی) قرار داشته
و پس از انتقالِ دانشکده مهندسی به محل جدید، به آنجا برده شده و جلوی در ورودی قبلی
دانشکده نصب شده است که در حال حاضر پایه آن باقی است (تصویر شماره 2 و 3
)


متاسفانه در اواسط دهه 70 به دلیل کج سلیقگی عده ای انگشت شمار،
مجسمۀ فردوسی را از جلوی ورودی دانشکده برداشتند و به پشت دانشکده منتقل کردند؛ تصویری
که در فضاهای مجازی انتشار یافته است، وضعیت مجسمه را پس از این انتقال نشان می دهد.
در آن زمان، دست اندرکاران فهیم و فرهنگ دوست دانشکده مهندسی مجسمه را به انبار دانشکده
منتقل کردند که تاکنون باقی است(تصویر شماره 4
)


شایان یادآوری است دانشگاه فردوسی مشهد به نام فردوسی بزرگ
می بالد و مجسمۀ دیگری از آن شاعر بلند آوازه را با افتخار در ورودی شمالی دانشگاه
نصب کرده است


(تصویر
شماره 5)

.
m.m.2


تصویر شماره 1


m.m.3


تصویر شماره 2پایه و محل نصب مجسمه فردوسی در اواسط دهه 70


m.m1


تصویر شماره 3


پایه و محل نصب مجسمه فردوسی در اواسط دهه 70


m.m.7


تصویر شماره 4 


m.m.8


(تصویر
شماره 5)


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار