ارسال شده در تاریخ :

دبیر
کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن ارایه توضیحاتی در مورد
رای این کمیته درباره تخلف نشریه مستقل دانشجویی قلم گفت: این نشریه به مدت دوماه
توقیف موقت شده است.


دکتر
احمدرضا اصغرپور ماسوله در این باره گفت: نشریه دانشجویی قلم در شماره 8 خود بر
روی تصویری از آقای «سید محمد خاتمی» تیتری با عنوان «روحانیت منهای اسلام» درج
کرده است. این تصویر و تیتر در کمیته مورد
بررسی قرار گرفت و اعضا آن را مصداق توهین و تهمت تشخیص دادند. اعضا معتقد بودند
نسبت دادن فقدان اسلامیت به یک مسلمان توهین آمیز و ناپسنداست. از آنجایی که وظیفه اصلی این کمیته نظارت
قانونمند بر نشریات دانشگاه است موظف بود بر اساس آیین نامه تصمیم مناسب در این
باره اتخاذ کند.


وی
افزود: بر اساس ماده 36 دستورالعمل ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، کمیته
ناظر بر نشریات در مواردی همچون تهمت، توهین، تحقیر، افترا و ... می تواند به
عنوان مدعی العموم این موضوع را در جلسات طرح و بررسی کند. اعضای کمیته این موضوع
را طی سه جلسه بررسی کردند و توضیحات مکتوب و شفاهی مدیرمسئول سابق نشریه را به تفصیل
مورد بررسی قرار دادند. در انتها اعضا به اتفاق ارا آنچه منتشرشده را مصداق تهمت و توهین دانستند. بر اساس این
ماده (36) کمیته می بایست از میان بندهای 5 تا 9 ماده 40 تنبیهی متناسب با این
تخلف تعیین نماید. با توجه به تغییر مدیرمسئول در روزهای اخیر بند های 5 و 6 که
مربوط به محرومیت مدیرمسئول بود شامل این نشریه نمی شد. بند 7 که خفیف ترین تنبیه
برای نشریه است مشتمل بر توقیف تا سه ماه است. کمیته بر اساس همین بند توقیف موقت
نشریه مذکور به مدت دو ماه را تایید نمود.


دکتر
اصغرپور با اشاره به سابقه تخلفات این نشریه گفت: متاسفانه این گونه تخلفات در این
نشریه مسبوق به سابقه است و در شماره های قبلی خود نیز بابت تهمت و توهین به افراد
مختلف، چون آیت الله هاشمی رفسنجانی و آقای علی مطهری و ... از کمیته ناظر بر
نشریات دانشگاهی دانشگاه حکم «محرومیت یک ساله مدیرمسئول» گرفته است. البته در هر
بار کمیته سعی کرده است با گفتگو و اعمال حداقل تنبیه نسبت به درج مطالب و نقدها
با تهمت و توهین به اشخاص جلوگیری نماید ولی متاسفانه این نشریه این روند را
همچنان ادامه داده است.


وی
در پایان گفت: بر اساس ماده44 دستورالعمل، این رای ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ،
قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در شورای فرهنگی دانشگاه می باشد و حتی مجددا قابل
اعتراض در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
می باشد.


وی
در انتها اضافه کرد کمیته ناظر بر نشریات مدافع و حامی وجود دیدگاه های متفاوت و
منتقد در نشریات دانشگاه است اما وظیفه قانونی خود می داند که در صورت تخطی از
مسیر درست نقد عکس العمل قانونی داشته باشد. در این موارد هم همواره خفیف ترین
تنبیه اتخاذ شده است.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار