ارسال شده در تاریخ :

قابل توجه پذیرفته شدگان  مقطع کارشناسی ارشد سال 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد


نظر به تقاضای
مکرر پذیرفته شدگان، ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان تا 20 تاریخ 20 شهریور ماه
1396 تمدید شد.


مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار