ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احمد رضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر محمد منفرد،
دانشیار گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی و دبیر هشتمین کنفرانس سامانه ها و
فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی (
PEDSTC 2017) ،
برای برگزاری شایسته این کنفرانس تقدیر کرد.هشتمین
کنفرانس سامانه ها و فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی (
PEDSTC 2017)
در تاریخ 26 - 28 بهمن 1395 در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.این
کنفرانس به همت گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی و با مشارکت انجمن علمی الکترونیک
قدرت ایران و
IEEE
ایران برگزار شد.در
این کنفرانس بیش از 100 مقاله علمی پذیرفته شده ارائه گردید و علاوه بر آن کارگاه
های علمی، سخنرانی های کلیدی، نمایشگاه جانبی و میزگردهای تخصصی نیز برگزار شد.


samaneh.12


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار