ارسال شده در تاریخ :

دکتر احمد رضا بهرامی، معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر حسین اشتیاق حسینی استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم دانشگاه
فردوسی مشهد
و دبیر
هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران برای برگزاری شایسته این همایش تقدیر کرد.


هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی
ایران با حضور مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد و اساتید، دانشجویان، پژوهشگران،
متخصصین دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنایع شیمیایی سراسر کشور در روز سه شنبه 17
اسفند ماه 95 در تالار دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد .


در هجدهمین کنفرانس شیمی
معدنی ایران 304 مقاله به دست برگزار
کنندگان رسید  که از این تعداد 12 مقاله بصورت سخنرانی در طی برگزاری سمینار
ارائه شد و تعداد 26 مقاله نیز بصورت
پوستر در کنفرانس ارائه گردید.


لازم به ذکر است هجدهمین
کنفرانس شیمی معدنی ایران این کنفرانس جهت ایجاد ارتباط وتبادل آرا و نظرات
متخصصین درزمینه آخرین دستاوردها درزمینه های سنتز و شناسایی ترکیب های معدنی ،
سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی ، شیمی نظری و محاسباتی ترکیب های معدنی،
الکتروشیمی ترکیب های معدنی ، شیمی آلی فلزی ، شیمی حالت جامد ، بیوشیمی معدنی،
شیمی صنایع معدنی ، فوتوشیمی معدنی ، پلیمرهای معدنی در روز سه شنبه 17 اسفند لغایت روز پنجشنبه 19
اسفند ماه 95 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


600376


600375


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار