ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احمد رضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر سعید عربان، عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی
کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
و دبیر ششمین کنفرانس مهندسی کامپیوتر و دانش 
برای برگزاری شایسته این کنفرانس مجازی تقدیر کرد.


ششمین
کنفرانس مهندسی کامپیوتر و دانش :


International
conference on computer and knowledge engineering - ICCKE2016


در روز
پنجشنبه 29 مهر ماه 1395 بصورت مجازی برگزار شد.


iccke._2016


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار