ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احمد رضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر محمدصال
مصلحیان استاد گروه آموزشی ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
و دبیر
سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن برای برگزاری شایسته این همایش تقدیر
کرد.


سومین
سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و
پژوهشگران کشور در روز چهار شنبه 18 اسفند ماه 95 در تالار بزرگ نیا در دانشکده
علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در
این سمینار 120 نفرازمتخصصین و دانشجویان کشور، پیرامون موضوعات و محورهای تخصصی
ازجمله: نظریه عمومی عملگرهای خطی، عملگرهای خطی خاص به عنوان عضویی از ساختارهای
جبری، گروه ها و نیم گروه هایی از عملگرهای خطی، عملگرهای دیفرانسیلی، عملگرهای
غیر خطی و خواص آنها، فضاهای خطی و جبرهایی از عملگرهای خطی و کاربردهایی از نظریه
عملگرها به تبادل اطلاعات پرداختند و همچنین 100 مقاله برای ارائه به صورت شفاهی و 35 مقاله
به صورت پوستر در سمینار پذیرفته و ارائه شد.


همچنین
آیین اهدای جایزه آنالیز به دکتر علی زمانی از دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر مهدی
رستمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر به طور مشترک با کسب 86 امتیاز از 100 امتیاز از
بین 31 کاندیدا موفق شده بودند برگزار شد.


600399


600400


عکس شرکت کنندگان در سمینارآخرین اخبار