ارسال شده در تاریخ :

دکتر احمد رضا بهرامی، معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر جعفر احمدی استاد گروه آموزشی آمار دانشکده
علوم ریاضی دانشگاه و دبیر سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن برای برگزاری شایسته این همایش تقدیر کرد.


سومین
سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و
کاربردهای با حضور مهمانان داخلی و خارجی در روز سه شنبه 26 اردیبهشت در دانشکده
علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در
این سمینار دو روزه از 100 مقاله دریافت
شده توسط دبیرخانه این سمینار، پس از ارزیابی کمیته علمی ( کمیته داوران) در
نهایت، 54 عنوان مقاله به صورت سخنرانی و 23 عنوان به صورت پوستر برای ارائه
پذیرفته شدند.


لازم
به ذکر است دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری
انجمن آمار ایران سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن را در
تاریخ  26 و 27 اردیبهشت ماه 96 در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار نمود.

آخرین اخبار