ارسال شده در تاریخ :

دکتر احمدرضا بهرامی،
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از
دکتر مجتبی جودکی، دانشیار
گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی و
دبیر سمپوزیوم سالانه بین
دانشگاهی مهندسی برق
برای برگزاری شایسته این کنفرانس
قدردانی کرد.


نخستین
سمپوزیوم سالانه بین
دانشگاهی مهندسی برق
با حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان
رشته مهندسی برق دانشگاه های شهر مشهد در دانشکده مهندسی برگزار شد.


در نوبت
صبح این
سمپوزیوم سالانه، خانم دکتر طیبه عامری از موسسه فردریک الکساندر نورمبرگ آلمان در
خصوص الکترونیک آلی و ارگانیک به سخنرانی پرداخته و مقالاتی که تا کنون در این
خصوص به تالیف رسانده بود را به دانشجویان معرفی کرد.


دکتر
علی فتوت احمدی، دانشیار گروه مهندسی الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف نیز در نوبت
عصر این
سمپوزیوم سالانه در خصوص مباحث الکترونیک مخابرات و فرکانس رادیویی به سخنرانی
پرداخت.


وی با اشاره به اینکه در دهه آینده مخابرات به چه سمتی
خواهد رفت، به بررسی جهت گیری تحقیقات در اروپا و آمریکا پرداخته وفعالیت های خود
در ایران و در دانشگاه شریف را بیان کرد.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار