ارسال شده در تاریخ :

دکتر احمد رضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
فردوسی مشهد از دکتر احسان قبول عضو هیات
علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
فردوسی مشهد
و دبیر دومین همایش ملی
آموزش زبان و ادبیات فارسی برای برگزاری شایسته این همایش تقدیر کرد.


لازم به ذکر است دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات
فارسی در روز چهارشنبه 21 تیرماه 96 با
حضور استادان و پژوهشگران داخل و خارج کشور در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد.


در این همایش سه
نشست تخصصی بررسی منابع آموزش زبان فارسی ، روش های آموزش زبان و ادبیات فارسی،
نقد و ارزیابی فرآیندهای آموزش زبان و ادبیات نیز برگزار شد .


دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی – کلیک کنید


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار