ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احمد رضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر محمد علی
باقرپور ، دانشیار گروه آموزشی حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصادی و دبیر اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی
ایران
، برای برگزاری شایسته این همایش تقدیر کرد.


اولین
همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران با حضور دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسلامی، معاونان دیوان محاسبات کشور اعضای هیئت علمی این رشته ،
مسئولان شرکت های حسابداری کشور و حسابداران در روز چهارشنبه 27 و روز پنجشنبه 28 بهمن ماه در تالا اجتماعات
دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در همین زمینه میخوانیم :


برگزاری اولین همایش ملی
حسابرسی و نظارت مالی ایران – کلیک کنید


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار