ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر سید مرتضی عظیم
زاده، استادیار گروه آموزشی رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و دبیر اولین
همایش ملی برند در ورزش برای برگزاری شایسته این همایش قدردانی کرد.


این
همایش با هدف توسعه علم برند در صنعت ورزش و ایجاد مرجع علم برند در ورزش ایران و
آسیا و در محورهای
مفاهیم نوین در برند، برند و علوم جامعه شناسی، روانشناسی،
اخلاق، اقتصاد، مدیریت، توریسم، برند سازمانی، برند شخصی، برند، ارتباطات و رسانه
و برند و کارآفرینی برگزار شد.


ارسال 130 عنوان مقاله به دبیرخانه همایش و انتخاب 61
عنوان مقاله به عنوان مقالات برتر توسط هیأت داوران و همچنین
ارائه 21 عنوان مقاله به صورت سخنرانی، 40 مقاله به صورت پوستر
و برگزاری 7 کارگاه از جمله امکانات این همایش بوده است.


لازم
به ذکر است دکتر عظیم زاده عضو کمیته علمی کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، دبیر
ششمین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی، عضو کارگروه مطالعات دانشجویی پژوهشگاه
تربیت بدنی، دبیر همایش منطقه ای ورزش همگانی و عضو دبیرخانه علمی همایش موانع،
چالش ها و راهکارهای توسعه ورزش همگانی شهرداری منطقه 6 می باشد.


.


آخرین اخبار