ارسال شده در تاریخ :

دکتر احمد رضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری
دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر دکتر محمدحسین یغمایی مقدم ، استاد گروه آموزشی مهندسی
کامپیوتر دانشکده مهندسی و دبیر اولین همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء برای برگزاری شایسته این کنفرانس تقدیر کرد.


اولین همایش یک روزه شهر هوشمند و اینترنت
اشیاء با حضور مدیران سازمان‌های دیربط از جمله: سازمان ترافیک شهرداری مشهد،
سازمان تنظیم مقررات، پلیس فتا، فناوری و اطلاعات استان خراسان رضوی، شرکت برق
مشهد، شرکت گلدنت با موضوع زیرساخت‌های ارتباطی شهرهای هوشمند ،کاربردهای
ICT و سرویس‌های شهر هوشمند، اینترنت اشیاء
درشهرهای هوشمند ، استانداردها و نقشه راه توسعه شهرهای هوشمند، بومی سازی
سرویس های شهرهای هوشمند، مدیریت ترافیک و حمل و نقل هوشمند، مدیریت انرژی و
هوشمند سازی شبکه‌های برق، سلامت و محیط زیست هوشمند و سایر موارد مرتبط با
شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء
در روز دوشنبه 21 فروردین ماه در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


internet


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار