ارسال شده در تاریخ :

در همایش طلایه داران اقتصاد
مقاومتی خراسان رضوی که در پادگان شهید برونسی مشهد برگزار شد ، از دوتن از اعضای
هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی تقدیر شد.


در تاریخ 15 دی ماه جاری و در
همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که در سالن غدیر پادگان شهید برنسی
مشهد برگزار شد از آقایان دکتر محمد فارسی و دکتر مجید عزیزی از اساتید دانشکده
کشاورزی دانشگاه فردوسی تقدیر شد  .طرحهای اقتصاد مقاومتی در سازمان بسیج سازندگی کشور طراحی و دنبال می شود و
شامل  هزارو 386طرح محرومیت زدایی و عمرانی شامل احداث و مرمت مساجد، بازسازی
مدارس ، خانه های محرومین و آبرسانی روستایی اجرایی شده و هدف گذاری امسال بر 38
هزار طرح اقتصاد مقاومتی در زمینه هایی چون امنیت غذایی، پرورش آبزیان، پروش قارچ
و علوفه، مرغ و ماکیان و بخشی از آن هم مربوط به صنایع تبدیلی است.( یکی از نقاط
تمرکزامسال ، بر صنایع تبدیلی است و پارسال 7 هزار واحد مربوط به صنایع تبدیلی
ایجاد شده است و امسال هم در این بخش 12 هزار واحد تولیدی مشغول به کار می شوند)


azezi


farsi


 


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
آخرین اخبار