ارسال شده در تاریخ :

تفاهم نامه همکاری بین دانشکده
علوم ریاضی و دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، درخصوص نحوه ارائه دروس سرویسی
و مشارکت هردو دانشکده دربهبود کیفی دروس ارائه شده امضا شد.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد، این تفاهم نامه در روز شنبه 2 بهمن ماه به امضاء دکتر سهیلی،
رئیس دانشکده علوم ریاضی و دکتر رجبی، رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رسید.گفتنی است، مقدمات عقداین تفاهم نامه، در آبان ماه ۱۳۹۵ با برگزاری یک جلسه هم
اندیشی در دانشکده علوم ریاضی فراهم شد که در جلسه مذکور دو طرف توافق نمودند، پس از
تعیین اعضای کارگروه مشترک وبررسی کلیات موارد همکاری، این تفاهم نامه به امضا
برسدو در جلسه روز شنبه دوم بهمن ماه این تفاهم نامه به امضای طرفین رسید.
آخرین اخبار