ارسال شده در تاریخ :

دکتر
کافى رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیئت همراه درادامه حضور در کشور چین ،  روز دوشنبه 23 اسفند ماه 1395 در دانشگاه تربیت معلم
شان سى کشور چین حضور ىافت و با مسولین اىن دانشگاه همچنین مدیر و اعضاى مرکز مطالعات خاورمىانه و اتاق ایران شناسى دىدار نمود که در پاىان تفاهم
نامه همکارى مىان دو دانشگاه درحوزه ایران شناسى امضا شد.


رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیئت همراه همچنین در روز سه شنبه 24 اسفند ماه 1395 از دانشگاه هوافضاى
چىن
NUAA در شهر نانجىنگ بازدید نمود.


در این
دیدار معاون دانشگاه و مدیر برنامه هاى بین المللى دانشگاه هوافضاى چىن درخصوص همکاری هاى دو جانبه
و اعزام دانشجویان واساتید دانشگاه فردوسى مشهد براى برنامه مبادله دانشجو و تحقیقات
مشترک و کارگاه هاى تحقیقاتى توضیحاتى ارائه دادو در پایان این دیدار و مذاکرات شرکت
چند تن ازدانشجوىان تکمىلى دانشگاه و اعضاى هىات علمى براى تابستان آینده مورد توافق
قرار گرفت.


600418


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار