ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد که در
راس هىاتى از دانشگاه فردوسی مشهد به دعوت چند دانشگاه از کشور چین به این کشور سفر کرده است امروز یکشنبه 22 اسفند ماه 1395 از
دانشگاه شمالغرب چین بازدید نمود و دراىن دىدار تفاهم نامه همکارى درزمىنه مطالعات
اىران جاده ابرىشم و زبان فارسى مىان دودانشگاه امضا شد.


در تفاهم نامه ای که به امضای مسئولان دو
دانشگاه رسید مبادله دانشجوى مقطع دکترا، کمک
به آموزش زبان فارسى در انستىتوى مطالعات خاورمىانه این دانشگاه و نشرىه مشترک با مرکز
مطالعات جاده ابرىشم آن دانشگاه از برنامه هاى همکارى آتى دو دانشگاه فردوسی مشهد
و دانشگاه شمالغرب چین خواهد بود..


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


 

آخرین اخبار