ارسال شده در تاریخ :

بنا
به پیشنهاد کمیته برنامه ریزی علوم ورزشی و مصوبه کمیسیون برنامه ریزی آموزش عالی،
عنوان مجموعه رشته های " تربیت بدنی و علوم ورزشی" به "علوم
ورزشی" تغییر یافت.


این
تغییر طی نامه ای با امضای عبدالرحیم نوه ابراهیم، مدیر کل برنامه ریزی آموزش عالی
در تاریخ 19/11/94 به کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری اعلام شده است.

آخرین اخبار