ارسال شده در تاریخ :

دامنه رایانامه‌های دانش‌آموختگان
دانشگاه فردوسی مشهد
تغییر یافت.


پیش از این دامنه رایانه‌نامه
دانشجویان پس از دانش‌آموختگی به
alumni.um.ac.ir;@ تغییر می‌کرد که با سیاست جدید و برای سهولت ارتباط دانش‌آموختگان،
دامنه آن‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند.


لازم‌ به ذکر است که رایانامه‌هایی
که به دامنه‌های قبلی دانشجویی و دانش‌آموختگی (
stu.um.ac.ir;@ و alumni.um.ac.ir;@)
ارسال ‌شود، بر روی دامنه جدید نیز دریافت شده و این تغییرات هیچ تاثیری در سابقه
و آرشیو رایانامه‌های آنان نخواهد گذاشت.


از این به بعد تمامی
دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد دارای رایانامه با دامنه
mail.um.ac.ir;@ خواهند
بود..


.


 


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار