ارسال شده در تاریخ :

از
آنجا که آرم سازمانی هویت رسمی یک نهاد و سازمان به شمار می آید،  استفاده از
تصویر آرم صحیح دانشگاه فردوسی مشهد در کلیه انتشارات چاپی و الکترونیکی اعم از
نشریات، کتب، تراکت، بروشور، وب سایت و غیره الزامی می باشد.


متاسفانه
در برخی از موارد به دلیل نا آگاهی استفاده کنندگان، آرم دانشگاه دستخوش
تغییراتی در
طرح و نوشته شده و روی اقلام چاپی یا تندیس ها به شکل ناصحیح استفاده گردیده است.

لذا برای اطلاع کلیه
افراد، ادارات و نهادهای وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد و خارج از آن و استفاده
شکل صحیح آرم دانشگاه فردوسی مشهد در انتشارت خود، تصویر زیر ارائه گردیده است

 


.


آرم صحیح دانشگاه فردوسی مشهد جهت استفاده 

ARM.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار