ارسال شده در تاریخ :

با استناد به آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط
عمومی دستگاه های اجرایی مصوب 23 اردیبهشت ماه 1386 هیات وزیران، شورای اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
در روز سه شنبه 3 اسفند 95 به ریاست دکتر محمد
کافی رئیس دانشگاه تصویب و تشکیل شد.


در این شورا دکتر سیدهادی ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط
عمومی به عنوان دبیر شورای اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد.


سایر اعضاء شورا دکتر گنجعلی مدیر خدمات آموزشی دانشگاه ،
خانم دکتر عباسی
رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه
، دکتر
آزاد رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی
اجتماعی دانشگاه
، دکتر حسینی
سنو رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ، دکتر واحدیان مظلوم مدیر همکاریهای علمی بین المللی و امور
دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه ، آقای ایمن
شهیدی مدیر حراست دانشگاه ، دکتر انصاری مدیر اداری وپشتیبانی دانشگاه و دکتر مهارتی مدیر برنامه و بودجه و نظارت راهبردی
دانشگاه فردوسی مشهد می باشند .


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار