ارسال شده در تاریخ :

کتاب او را بخوان و کتاب چگونه
کارآفرین شویم ترجمه ، تنظیم و تالیف احسان سالاری کارشناس معاونت طرح و برنامه دانشگاه
فردوسی مشهد می باشد


آقای سالاری در مورد این دو
کتاب می گوید: کتاب او را بخوان”: «او را بخوان» مناجات با خدا است که شامل گزیده
ای از آیات قرآن کریم  است. این کتاب بر اساس ترجمه «محمد رضا صفوی» و تالیف
«احسان سالاری» است که مطالب آن از تفسیر المیزان انتخاب شده است و در 36 صفحه و 1000 جلد در تابستان 1395 چاپ شده است .


و در مورد کتاب چگونه کارآفرین
شویم نیز می گوید : این کتاب در مورد انگیزه‌های موفقیت در ۷ مرحله می باشد که این
کتاب نیز ترجمه کتاب
HOW TO BUILD AN ENNTREPRENEUR است که در تعداد 1000 جلد در تابستان 1395
به چاپ رسیده است .

آخرین اخبار