ارسال شده در تاریخ :

هیئت
عالی‌رتبه دانشگاه کوفه شامل دکتر محمد الظلیمی، رئیس این دانشگاه، همراه با رئیس هیئت‌امنا،
معاون علمی و آموزشی و مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه کوفه طی روزهای سه‌شنبه 28 آذرماه
تا روز دوشنبه 3 دی‌ماه 1396 از دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.


در طی
دیدار این هیئت از مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه، توافق شد این
مرکز در تأسیس گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کوفه برای سال آینده تحصیلی همکاری
کند.


.


این
همکاری شامل این موارد می‌شود:


اعزام
دو استاد متخصص زبان و ادبیات فارسی


ارائه
برنامه تفصیلی درسی دوره کارشناسی تهیه‌شده در مرکز فردوسی


ارائه
منابع آموزش زبان و ادبیات فارسی مورد تائید مرکز فردوسی


برگزاری
دوره دانش‌افزایی برای استادان عراقی


برگزاری
سه دوره تابستانی برای دانشجویان هر دوره.


با نهایی
شدن این توافق که به امضا دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد رسید، دانشگاه
کوفه پس از دانشگاه بغداد و صلاح‌الدین اقلیم کردستان سومین دانشگاه کشور عراق است
که گروه زبان و ادبیات فارسی در آن تأسیس می‌شود.


یادآور
می‌شود دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 در تأسیس گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه
لبنان در بخش اعزام استاد، تدوین برنامه درسی و ارسال منابع آموزشی نیز همکاری و تجربه
همکاری داشته است و هم‌اکنون با دانشگاه سلیمانیه و گرمیان اقلیم کردستان عراق مشغول
به همکاری برای تأسیس این گروه می‌باشد.


811112


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار