ارسال شده در تاریخ :

در
راستای گسترش و توسعه آموزش زبان فارسی در شهر بغداد، بیست و نهمین و سی امین دوره
آموزش زبان فارسی با مشارکت 36 فارسی آموز از کشور عراق در دو سطح آغازین و میانی که
توسط مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی
زبانان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده بود، پایان یافت .


در
دوره سطح آغازین، فارسی آموزان، بر مبنای شیوه آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به
غیر فارسی زبانان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، زبان فارسی را طی مدت 80 ساعت
آموزشی فرا گرفتند
.


همچنین
در دوره سطح میانی، داوطلبان این دوره زبان فارسی را بر مبنای شیوه آموزشی مرکز
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، زبان فارسی
را طی مدت 80 ساعت آموزشی فرا گرفتند
.


گفتنی
است فراگیران  دوره های آموزشی زبان فارسی در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهر بغداد طی سه مرحله
آغازین،میانی و پیشرفته بر مبنای نظام آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی
زبانان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد  به یادگیری زبان فارسی  می
پردازند
.


800693


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار