ارسال شده در تاریخ :بنیاد دانشگاهی فردوسی
دانشگاه فردوسی مشهد در راستای یکی از اهداف خود که ارتقای سطح علمی دانشگاه
فردوسی مشهد می‌باشد، جهت جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسری دانشگاه‌ها، بورس‌های تحصیلی را به کلیه دانشجویان برتر دانشگاه به شرح زیر اختصاص
داده است.


1- داوطلبان گروه آزمایشی
علوم ریاضی و فنی رشته های مهندسی با رتبه زیر 500 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 3:500000  ریال (سه میلیون و پانصد هزار ریال ) به مدت 4 سال تحصیلی


2- داوطلبان گروه آزمایشی
علوم ریاضی و فنی رشته های غیرمهندسی با رتبه زیر 2500 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه
3:500000 ریال (سه میلیون و پانصد هزار ریال)به مدت 4 سال تحصیلی


3- داوطلبان گروه آزمایشی
علوم تجربی با رتبه زیر 2500 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 3:500000 ریال (سه میلیون و پانصد هزار ریال) به مدت 4 سال تحصیلی


4- داوطلبان گروه آزمایشی
علوم انسانی با رتبه زیر 250 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 2:500000  ریال ( دو میلیون
و پانصد هزار ریال) به مدت 4 سال تحصیلی


5- داوطلبان گروه آزمایشی
زبانهای خارجی با رتبه زیر 250 کشوری با مبلغ بورس ماهیانه 2:500000  ریال  ( دو میلیون
و پانصد هزار ریال) به مدت 4 سال تحصیلی


بنیاد دانشگاهی فردوسی د انشگاه فردوسی مشهد
.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار