ارسال شده در تاریخ :

زیرسامانه شرکت اعضای هیئت‌علمی در مجامع خارجی دانشگاه با توجه به مصوبات
جدید و تغییرات صورت گرفته، به‌روزرسانی شد و تغییرات آن پیاده‌سازی و اعمال گردید.


این زیرسامانه هم‌اکنون در قالب سامانه‌های پژوهشی دانشگاه و از طریق پرتال پویا
در حال بهره‌برداری است. تحلیل و طراحی این تغییرات با همکاری مدیریت منابع انسانی
و تحول سازمانی، معاونت پژوهشی و مرکز فاوا دانشگاه و پیاده‌ُسازی آن نیز توسط
مرکز فاوا انجام‌شده است.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار