ارسال شده در تاریخ :

کارگاه
مهارتهای کلیدی تدریس با حضور بیش از 70 نفر دانشجویان مقطع دکتری که در نیمسال
جاری با دانشگاه به عنوان مدرس همکاری دارند در روز پنجشنبه در سالن شورای سازمان
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


دکتر
مرنضی کرمی دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در جمع دانشجویان
دکتری به ویژگی های تدریس و عناصر تدریس خوب اشاره نمود و در ادامه جایگاه طرح درس
و نحوه تدوین آن با توجه به چارچوب مصوب دانشگاه تشریح نمود.


وی در این زمینه اصول تدوین و ارزیابی طرح درس و تحلیل
هایی که قبل از تدوین طرح درس بایستی انجام شود را بیان و نحوه نگارش اجزا طرح درس
شامل جایگاه درس در برنامه درسی دوره، اهداف یادگیری، رتوس مطالب درس، روش تدریس،
مشخص نمودن منابع و همچنین استفاده از امکانات و مواد آموزشی مانند نرم افزار یا
امکانات کمک آموزشی و تکالیف درسی و ارزشیابی  را مورد بحث قرار داد.


 


.


600196


600197


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار