ارسال شده در تاریخ :

کارگاه آموزشی " مدیریت اطلاعات و منابع الکترونیکی" به مدت 16 ساعت از تاریخ 15 الی 19 مرداد ماه در چهار روز
برگزار گردید. مدرسان کارگاه خانم دکتر پریرخ استاد علم اطلاعات و دانش شناسی و خانم
دکتر شعله ارسطو پور عضو هیات علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی و خانم
دکتر زهره عباسی رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بودند. مباحث مطرح شده در
این کارگاه عبارت بود از :


پایگاههای اطلاعاتی و مباحث مرتبط با آن از جمله ساختار و نحوه جستجو ونیز نکات قابل استفاده برای اعضای هیات علمی در این خصوص


مدیریت استناد و نرم افزارهای مدیریت منابع با محوریت نرم
افزار اندنوت


سواد اطلاعات و اهمیت و نقش آن در آموزش و پژوهش و رفتار
اطلاع یابی کاربران با سواد اطلاعاتی


آشنایی با مفاهیم و ابزارهای علم سنجی


800430


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار