ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه
فردوسی مشهد کارگاه انتقال تجربه و آموزش به کارکنان هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین
کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری در استان کردستان را در دانشگاه کردستان برگزار نمود.


این
کارگاه آموزشی توسط دکتر جعفری ثانی و جعفریان راد دبیر و معاون دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی استانی خراسان رضوی برای اعضای
هیأت استانی، کارگروه های تخصصی و اعضای گروه های بازدید هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین
کیفیت دانشگاه کردستان برگزار شد. در این
کارگاه دو روزه که در تاریخ یک‌شنبه 26 شهریور و دوشنبه 27 شهریور ماه 96 در دانشگاه کردستان برگزار گردید‏، نمایندگانی از دانشگاه پیام نور و دانشگاه جامع علمی
و کاربردی نیز حضور داشتند.


مجریان
کارگاه بر چگونگی روش های ارتقای کیفیت بازدیدها به صورت عملیاتی و کاربردی اشاره کرده و به سوالات افراد حاضر در کارگاه پاسخ
دادند .


800611


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار