ارسال شده در تاریخ :

کارگاه آموزشی با عنوان Random Walks on
Groups and Poisson Boundaries
توسط پویا وحیدی دانشجوی
دکتری انیستیتوی فناوری کالیفرنیا روز پنج شنبه 9 دی ماه 95 ساعت 8:30 در دانشکده
علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. از عموم دانشجویان و علاقمندان دعوت
می شود تا در این کارگاه شرکت نمایند. لازم
به ذکر است شرکت برای عموم علاقمندان آزاد می باشد.

آخرین اخبار